Arbeidsmedisin & arbeidshelse

Handler om forholdet mellom arbeid og helse og har som hovedoppgave:

 • Å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader.
 • Å fremme helse i arbeidslivet.
 • Å yte bistand ved rehabilitering og ved oppstått arbeidsrelatert helseskade.
 • Å sørge for helsekontroller, helseattester og yrkesvaksiner til ansatte med behov for dette.
 • BHT SØR har bedriftslege med overordnet arbeidsmedisinsk ansvar, som sammen med øvrig helsepersonell, yter bistand til våre medlemsbedrifter og ansatte.


Dette kan vi hjelpe deg med:

I en del yrker trenger de ansatte helseattester for å ha lov til å utføre jobben sin. BHT SØR bistår virksomheten din med gjennomføring av helseattester til ansatte.

Ansatte som trenger helseattester:

 • Offshore
 • Røyk -og kjemikaliedykker
 • Arbeid med asbest
 • Bedriftsspesifikk helseattest (noen konsern har krav til egne helseattester)
 • Sjåførattest

Som arbeidsgiver må du kjenne til om din virksomhet er pålagt å gjennomføre helsekontroll for arbeidstakere. BHT SØR kartlegger og risikovurderer dette sammen med dere og gjennomfører målrettete helsekontroller av ansatte.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for.

Vaksine er et supplement til andre smitteforebyggende tiltak. BHT SØR kartlegger og risikovurderer dette sammen med dere, hjelper med å utarbeide smitteforebyggende tiltak, og vaksinerer ansatte.

God kvalitet i sykefraværsarbeidet krever at en rekke forutsetninger er på plass. Vi hjelper dere med å få på plass rutiner slik at dere kan jobbe systematisk og forebyggende med sykefraværet. Sammen med dere ser vi etter årsakssammenhenger og hjelper dere med å iverksette tiltak.

 • Vi utarbeider gode rutiner sammen med dere
 • Vi deltar på dialogmøter og oppfølgingsmøter
 • Individuelle samtaler med fokus på å forebygge fravær
 • Dialog sammen med ansatt inn mot hjelpeapparat i helsevesenet
 • Kurs, veiledning og støtte til ledere og ansatte

Rus og avhengighet henger ofte sammen med sykefravær, effektivitet og livskvalitet. Misbruket kan ha skadelig konsekvenser for den ansattes helse, jobbutøvelse og sikkerhet. Vi hjelper dere med å få på plass rutiner slik at dere kan jobbe systematisk og forebyggende, oppdage rus og avhengighet og sette i gang tiltak.

 • Vi utarbeider gode rutiner sammen med dere
 • Veileder ledere i «den vanskelige samtalen»
 • Vi deltar oppfølgingsmøter
 • Individuelle samtaler med fokus på å forebygge fravær
 • Dialog sammen med ansatt inn mot hjelpeapparat i helsevesenet
 • Kurs, veiledning og støtte til ledere og ansatte

 

https://akan.no/

Scroll down